ReklamaZmena dodávateľa plynu

Zákon v súčasnosti umožňuje zmenu dodávateľa zemného plynu 1x za štvrťrok, pokiaľ nie je špeciálne ustanovenie v zmluve o dodávke plynu. Niektorí dodávatelia zaväzujú svojich spotrebiteľov na 12 až 24 mesiacov výmenou za nízku cenu plynu. Vyplýva to z toho, že aj alternatívni dodávatelia plynu nakupujú zemný plyn v dlhodobých kontraktoch a preto získávajú výhodnejšie ceny.

Pred realizovaním zmeny dodávateľa plynu doručí účastník trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu najneskôr 15 dní pred účinnosťou zmeny dodávateľa plynu. Žiadosť môže predložiť:

    * koncový odberateľ plynu alebo iný účastník trhu s plynom
   * nový dodávateľ plynu poverený koncovým odberateľom plynu. Uvedenú žiadosť nie je potrebné podávať, ak je zmluva o distribúcii plynu medzi dotknutými účastníkmi trhu s plynom už uzatvorená.

Zmenu dodávateľa plynu legislatívne upravuje Nariadenie vlády 409 z roku 2007. Zmena dovávateľa plynu je bezplatná a alternatívny dodávateľ si nemože účtovať za túto činnosť poplatok!

Zmena dodávateľa plynu pre domácnosti

V súčasnoti zmena dodávateľa plynu pre domácnosti nemá rozsiahlejší charakter. Nie všetci alternatívni dodávatelia plynu ponúkajú zemný plyn aj pre domácnosti. Je to spôsobené tým, že cena plynu pre domácnosti je regulovaná a z dôvodu malého odberu domácností je aj zisk veľmi malý (V porovnaní s komerčnými subjektami).

Zmena dodávateľa plynu pre firmy

V komerčnej oblasti je konkurencia na trhu s plynom oveľa vyššia. Odhaduje sa, že v roku 2011 bude celkový podiel dodávok plynu komerčným firmám rozdelený zhruba 75:25. Teda priblžne štvrtinu plynu dodávaného priemyselným podnikom budú dodávať alternatívni dodávatelia v čele s firmou RWE Gas.

Tlačivá - žiadosti o zmenu dodávateľa vo formáte PDF, a MS Word (prevzaté z stránky www.spp.sk)

Ak uvažujete o zmene dodávateľa, odporúčame Vám dodržiavať nasledovné zásady:

 1. Dobre si preštudujte cenovú ponuku a všeobecné podmienky u viacerých dodávateľov. Nevyhýbajte sa drobným písmenkám v zmluve a texty pod čiarou.
 2. Okrem ceny alebo zľavy je dôležité preveriť, či alternatívny dodávateľ, či plynu nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy. (Pozor, zmena dodávateľa plynu je bezplatná.)
 3. Zistite si referencie na príslušného dodávateľa
 4. Preštudujte si podmienky výpovede zmluvy zmluvy. Je pravdepodobné, že za nejaký čas budete chcieť znova zmeniť dodávateľa plynu, tak sa informujte vopred, či nie sú kladené nejaké prekážky.

Kedy môžete zmeniť dodávateľa plynu?

Zákon povoľuje zmenu dodávateľa plynu raz za štvrťrok. Do úvahy treba brať aj výpovedné lehoty zmluvy súčasného dodávateľa. Skontrolujte si zmluvu so súčasným dodávateľom.

Kedy je možné zmenu urobiť a ako postupovať?

 • Zmenu dodávateľa plynu môžete vykonať koncom štvrťroku
 • Výpovedná lehota pri zmene dodávateľa zemného plynu je 3 mesiace, výpoveď môže byť podaná vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka - to znamená k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru.
 • Nečakajte s výpoveďou zmluvy súčasnému dodávateľovi do poslednej chvíle, pretože kvôli administratívnym chybám Vám môže byť zmena dodávateľa zamietnutá a bdete musieť čakať ďalší štvrťrok.
 • Od podania žiadosti k pripojeniu nového dodávateľa zvyčajne musí uplynuť kalendárny štvrťrok. Takže ak dáte výpoveď v 1. štvrťroku (január-marec), tak na nový dodávateľ zemného plynu vám začne realizovať dodávky až od 3. štvrťroka (od 1. júla).
 • Zmena dodávateľa plynu sa realizuje zadarmo (bezplatne, bez akýchkoľvek ďalších poplatkov pre odberateľa).


Ako zmeniť dodávateľa plynu?

 1. V prvom rade si mysíte vybrať nového dodávateľa plynu. K tomu Vám pomôže aj náš portál. Pričítajte si odporúčania, informujte sau priateľov a známych. Ak si neviete rady? zadajte dopyt na našich stránkach a noví dodávatelia sa vám ozvú sami.
 2. Oslovte nového dodávateľa - telefonicky, e-mailom alebo osobne. Môžete ho osloviť aj prostredníctvom formulára na našej stránke.Pýtajte sa ho na jeho ceny a prepočítajte úsporu.
 3. Podpíšte zmluvu o dodávke plynus vybranou spoločnosťou.  Ak ste už v okamihu podpisu zmluvy podali výpoveď pôvodnému dodávateľovi a tento nepodal protest, celá vec sa zjednoduší.
 4. Splnomocníte nového dodávateľa k právnym úkonom súvisiacim so zmenou dodávateľa plynu a nový dodávateľ za vás urobí všetky potrebné úkony.   

       

 

Reklama

Novinky

Reklama