ReklamaZemný plyn

Zemný plyn ako fosilné palivo bol objavený v Texase v roku 1918 ako súčasť ťažby ropy. Samozrejme, ľudstvo poznalo zemný plyn dávno pred tým, ale jeho výskyt spájalo s nadprirodzenými javmi. Najznámejšie sú prípady, keď blesk zapálil zemný plyn unikajúci trhlinami zo zeme. Pokiaľ bol podzemný zdroj plynu dostatočne výdatný, plameň mohol horieť veľmi dlhú dobu.
Zemný plyn je zmes uhľovodíkov
(alkánov), hlavne metánu (CH4), etánu, butánu (C4H10), propánu (C3H8), obsahuje kvapalné uhľovodíky (C5H12 do C10H22) a ďalšie neuhľovodíkové plyny (ako je CO2, H2S, H2) a taktiež vzácne plyny (napr. Hélium, ktoré sú zastúpené v stopových množstvách). Súčasti zemného plynu sa označujú skratkou NGL - natural gas liquids a sú dôležitou surovinou pre petrochemický priemysel. Pri spracúvaní zemného plynu v petrochemických prevádzkach sa  súčasti plynu skvapaľňujú pri rôznych kombináciách tlakov a teplôt. Skvapaľnený plyn sa nazýva LPG - liquefied petroleum gas. Nakoľko ako hlavné súčasti obsahuje propán a bután, v našich končinách sa nazýva Propán-Bután. Skladuje sa skvapalnený v tlakových fľašiach.
Okrem spracovania zemného plynu v petrochemickom priemysle sa zemný plyn najčastejšie používa ako vykurovacie palivo v domácnostiach a priemysle, ale v mnohých priemyselných technológiách sa používa zemný plyn na dosiahnutie vysokých teplôt, napríklad v chemickom, potravinárskom a sklárskom priemysle.  Zemný plyn je bez farby a zápachu a preto sa k nemu pridávajú rôzne prísady, aby bol ľahšie identifikovateľný jeho únik. Aj zemný plyn má definovanú kvalitu. V závislosti od podielu metánu, uhľovodíkov, kysličníka uhličitého a iných zložiek môže byť výhrevnosť zemného plynu rôzna. Nakoľko percentuálne zastúpenie jednotlivých komponentov je rôzne na rôznych náleziskách, analýzou vzorky zemného plynu je možné zistiť náležisko, odkiaľ plyn pochádza. Pretože Slovenská republika odoberá zemný plyn z viacerých zdrojov (hlavne však z Ruska), v určitých oblastiach môže dochádzať k zmiešavaniu plynu a tým sa stráca jeho identifikovateľnosť.
Vlastnosti zemného plynu:

 • Hustota v kvapalnom stave: 400 kg/m³
 • Hutnosť: 0,6 %
 • Výbušná koncentrácia so vzduchom: 5 až 15 % plynu vo vzduchu.
 • Zápalná teplota: 650 °C až 750 °C samovznietenie.
 • Oktánové číslo pri použití v spaľovacích motoroch: 120 – 130
 • Spaľovacia rýchlosť: 30 až 50 cm.s-1. Pri explózii vzrastá na 2000 m.s-1

Približné percentuálne zloženie zemného plynu:

 • Metan CH4 - 95,0%
 • Etan C2H6 - 2,3%
 • Propan C3H8 - 0,7%
 • Butan C4H10 - 0,3%
 • Oxid uhl. CO2 - 0,2%
 • Dusik N2 - 1,5%


Vznik zemného plynu

Zemný plyn sa nachádza v podzemných náleziskách buď samostatne, alebo spoločne s ropou a vodou. V ložisku sa nachádza v jeho vrchnej časti kde tvorí tzv. plynovú čapicu. Veľké ložiská zemného plynu nie sú rozložené rovnomerne. Medzi najväčších producentov patria USA, Rusko a Kanada. V ostatných rokoch významne vzrástli overené zásoby zemného plynu v Ázii, na Blízkom východe a v Oceánií. Najväčšie percento zemného plynu tvori metan, ktorý vzniká anaeróbnym kvasením celulózy a je súčastou bahenného plynu. Umelo zavedené anaeróbne kvasenie mestského odpadu v cistiacich staniciach produkuje metan, ktory sa využívava ako vykurovací plyn.

Preprava zemného plynu

Zemný plyn sa štandardne prepravuje potrubím. (V 80-tych rokoch sa plyn z Ruska prepravoval cez plynovod Bratstvo a Sojuz). Pred prepravou sa musí plyn očistiť, aby spĺňal požadovanú kvalitu. Aby sa zvýšil jeho tlak, musia byť v pravidelných vzdialenostiach budované kompresorové stanice, ktoré zvyšujú tlak zemného plynu v potrubí, aby sa urýchlila jeho preprava a zvýšil sa objem prepravovaného plynu. Do oblastí, kde nevedie potrubie sa plyn prepravuje v skvapalnenom stave. Plyn sa skvapalňuje ochladením a stlačením a prepravuje sa cisternovými autami alebo lodiami. V kvapalnej podobe zaberá 600- krát menej miesta.

Svietiplyn
Pred objavením a komerčným využívaním zemného plynu sa vo svete využíval svietiplyn, ktorý bol vyrábaný hlavne z uhlia. Jeho využívanie na svietenie sa začalo koncom 18. storočia. Vo Veľkej Británii bol prvý krát použitý na verejné osvetlenie v roku 1813.
 

Reklama

Novinky

Reklama