ReklamaTarify odberu plynu

Z dôvodu lepšie zaradenia zákazníkov do skupiny podľa veľkosti odberu boli stanovené tafify. Cena plynu je v každej tarife rôzna a mení sa aj cena fixnej zložky ceny aj cena pohyblivej zložky ceny.

Tarify odberu plynu pre domácnosti:

Tarifa D1 - Varenie
Tarifa D1 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 0 do 2 110 kWh vrátane, (približne od 0 do 200 m3 vrátane).

Tarifa D2 - Ohrievanie
Tarifa D2 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú prevažne na varenie a na ohrev vody (menšie rodinné domy aj na vykurovanie). Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane, (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane).

Tarifa D3 - Kúrenie
Tarifa D3 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti.
Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 17 935 kWh do 68 575 kWh vrátane, (približne od 1 700 do 6 500 m3 vrátane).

Tarifa D4 - Maxikúrenie
Tarifa D4 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. (Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh (približne nad 6 500 m3).

V prípade, ak odberateľ plynu má s dodávateľom plynu dohodnutý druh tarify D1 až D3, avšak jeho skutočný odber plynu za fakturačné obdobie presiahne úroveň 68 575 kWh, dodávateľ plynu ocení celý odber odberateľa plynu od začiatku fakturačného obdobia cenou stanovenou pre odberateľov plynu s dohodnutým druhom tarify D4, označeného ako vhodný druh tarify pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh, v zmysle platného cenníka dodávateľa plynu.  

Ak odberné miesto nie je pripojené do distribučnej siete SPP – distribúcia a.s., dodávateľ má právo od odberateľa plynu na úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do odberného miesta odberateľa plynu cez všetky nadväzujúce distribučné siete (okrem nákladov spojených s distribúciou plynu cez distribučnú sieť SPP – distribúcia a.s.), cez ktoré sa uskutočňuje distribúcia plynu do odberného miesta, t.j. ako keby mal odberateľ uzavreté samostatné zmluvy o distribúcii plynu so všetkými dotknutými prevádzkovateľmi distribučných sietí, cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do odberného miesta odberateľa. Tieto náklady sú určené na základe cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí.

Upozornenie pre zákazníkov, ktorí do 31.12.2010 využívali produkt Plus Senior (plyn pre dôchodcov)
Od 1.1.2011 naša spoločnosť pristupuje k zrušeniu zvýhodnenia Plus Senior, ktoré bolo do 31.12. 2010 poskytované po splnení vopred stanovených podmienok na dodávku plynu oceňovanú sadzbami v tarifách D2 a D3. Dodávka plynu zákazníkom, ktorí využívali toto zvýhodnenie, bude od 1.1.2011 oceňovaná na základe zmluvne dohodnutých taríf D2 a D3.

Reklama

Novinky

Reklama