ReklamaČasto kladené otázky - plynárenstvo

(Prevzaté zo stránok URSO)


Prečo sa zmenil spôsob fakturácie dodávky plynu z m3 na kWh?

Hlavným dôvodom zmeny spôsobu účtovania dodávky plynu koncovým odberateľom z m3 na kWh bolo objektívnejšie účtovanie spotreby plynu. Keďže zemný plyn sa zväčša využíva na energetické účely, meranie alebo určovanie množstva plynu v energetických jednotkách (v kWh) je účelnejšie, porovnateľnejšie a presnejšie vo vzťahu voči koncovým odberateľom, pričom odberateľ platí za skutočne dodané množstvo energie v plyne.

V prostredí liberalizovaného trhu môže zemný plyn pochádzať z rôznych zdrojov a tak sa môže odlišovať i jeho kvalita. Zjednodušene povedané - nie je kubík ako kubík; podstatné pre spotrebiteľa je, koľko energie z neho získa. (Podstatné pre spotrebiteľa je množstvo energie v 1 m3, ktorú získa jeho spálením pri danej nadmorskej výške a výhrevnosti zemného plynu.)

Princíp účtovania v energetických jednotkách vyplýva z § 54 ods. 5 a 6 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe týchto ustanovení je táto problematika bližšie upravená vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 559/2007 Z. z. z 5.11.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu spaľovacieho tepla objemového v znení vyhlášky č. 60/2008 Z. z.

Príloha vyhlášky č. 559/2007 Z. z. v znení vyhlášky č. 60/2008 Z. z. stanovuje pre každú obec v SR objemové prepočítavacie číslo, ktorým dodávateľ plynu vynásobí nameraný objem plynu (v m3) dodaného do príslušného odberného miesta, čím sa zohľadní nadmorská výška a vplyv atmosférického tlaku vzduchu na množstvo skutočne spotrebovaného plynu. Podľa § 3 ods. 7 vyhlášky č. 559/2007 Z. z. takto prepočítaný objem množstva dodaného plynu dodávateľ vo faktúre zaokrúhli na celé m3.

Pri prepočítaní dodaného množstva plynu z m3 na kWh dodávateľ plynu použije priemer hodnôt spaľovacieho tepla objemového za príslušné obdobie spotreby plynu. Priemerné hodnoty spaľovacieho tepla objemového sú uvedené na webovej stránke SPP-distribúcia, a.s. a vo vyúčtovacej faktúre dodávateľa plynu. (Orientačný prepočet: 1 m3 = 10,60 kWh)

Kde nájdem zoznam alternatívnych dodávateľov plynu ?

Zoznam držiteľov povolení na dodávku plynu možno nájsť na webovej stránke úradu v časti povolenia - plynárenstvo - dodávka plynu. V súčasnosti však na trhu s plynom pôsobí päť hlavných obchodníkov s plynom:

 • Slovenský plynárenský priemysel a.s.
 • RWE Gas Slovensko, s.r.o.
 • SHELL Slovakia, s.r.o.
 • VNG Slovakia, spol. s r.o.
 • Lumius Slovakia, s.r.o.
 • ČEZ Slovensko, s.r.o.

Z ostatných vyše 90 držiteľov povolení na dodávku plynu, ktorých úrad v súčasnosti eviduje, väčšina spoločností nevykonáva obchodnú činnosť s plynom, aj napriek tomu, že vlastní povolenie. Ďalšie spoločnosti tvoria lokálnych dodávateľov plynu dodávajúcich plyn spoločnostiam nachádzajúcich sa na vymedzenom území (väčšinou v rámci ich prevádzkového areálu). Vzhľadom na zdroj ich dodávok a vzhľadom na to, že ich hlavným predmetom podnikania nie je podnikanie v oblasti plynárenstva, nie je ich možné považovať za konkurentov na trhu s plynom. Títo lokálni dodávatelia plynu pôsobia v rámci svojich areálov aj ako prevádzkovatelia distribučných sietí.

Aké doklady je potrebné predložiť úradu na vydanie povolenia na dodávku plynu ?

Budúci dodávateľ plynu - právnická osoba predloží úradu tieto dokumenty potrebné na vydanie povolenia na dodávku plynu:

 1. Žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v energetike
  Žiadateľ vyplní žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v energetike (zošit Právnická osoba), ktorá sa nachádza na web stránke úradu v časti Povolenia - Vzory žiadostí.
 2. Výpis z obchodného registra
  Výpisom z obchodného registra (overená kópia dokladu) žiadateľ preukazuje umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území SR.
 3. Výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu
  (doklad nesmie byť starší ako tri mesiace)
 4. Určenie zodpovedného zástupcu a overená kópia dokladu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu
  Zodpovedným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti. Zodpovedný zástupca právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu právnickej osoby. Doklad osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu vydáva Ministerstvo hospodárstva SR po predložení príslušných dokladov o vzdelaní a praxe a po úspešnom vykonaní skúšky podľa § 4a zákona č. 656/2007 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2009 Z. z.
 5. Finančné podmienky:
  Zaplatenie administratívneho poplatku za vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike na dodávku plynu (1.659,50 €). Poplatok platí na celé obdobie vykonávania uvedenej činnosti. Správny poplatok je nutné zaplatiť do 15 dní od doručenia výzvy.

Žiadateľ o vydanie povolenia doručí uvedené doklady osobne do podateľne úradu alebo poštou na adresu úradu. V prípade dodatočných informácií ohľadom povolení je treba kontaktovať Odbor regulácie tepelnej energetiky

Aké sú lehoty na zmenu dodávateľa plynu?

Postup pri zmene dodávateľa plynu aj lehoty na zmenu dodávateľa plynu ustanovuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z.

Každý odberateľ plynu má právo na bezplatnú zmenu dodávateľa plynu. Štandardná zmena dodávateľa plynu, kedy si odberateľ plynu vyberá konkurenčného dodávateľa plynu, nadobúda účinnosť vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Odberateľ plynu uzavrie zmluvu s novým dodávateľom plynu najneskôr sedem dní pred účinnosťou zmeny dodávateľa plynu.

Podmienkou zmeny dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy s doterajším dodávateľom plynu v súlade s podmienkami výpovednej lehoty pôvodného dodávateľa uvedené v zmluve o dodávke plynu.

Aký je poplatok za pripojenie odberného miesta v domácnosti do distribučnej siete a čo si musím vybudovať na vlastné náklady ?

Ak sa rozhodnete plynofikovať svoju domácnosť, najlepšie je vopred sa informovať u prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS“), do ktorej bude vaše odberné miesto pripojené. V prvom rade je potrebné predložiť PDS žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia (ďalej len „OPZ“), na základe ktorej sa uzatvorí zmluva o pripojení.

Žiadateľ o pripojenie uhradí PDS poplatok za pripojenie v zmysle cenového rozhodnutia vydaného úradom. Poplatok za pripojenie do distribučnej siete je určený na základe plánovaných priemerných nákladov na pripojenie OPZ účastníka trhu s plynom do distribučnej siete, ktoré PDS vynaloží pri úkonoch potrebných na pripojenie v štandardnom rozsahu. Úkonmi v štandardnom rozsahu sa rozumejú úkony a činnosti, ktoré sú porovnateľné pri vykonávaní každého pripojenia OPZ žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete. V poplatku nie je zahrnutá cena meracieho zariadenia, ktorú znáša PDS podľa § 54 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ distribučnej siete zabezpečí projektovú dokumentáciu na plynovú prípojku vrátane umiestnenia hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a merania v zmysle technických podmienok pripojenia a vybudovanie prípojky včítane osadenia hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a skrinky pre meranie a reguláciu v zmysle technických podmienok.

Žiadateľ o pripojenie si vyberie projektanta alebo konkrétnu dodávateľskú firmu, ktorá mu vypracuje projektovú dokumentáciu na odberné plynové zariadenie, to znamená vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po jednotlivé plynové spotrebiče. Podľa projektovej dokumentácie si žiadateľ o pripojenie vybuduje odberné plynové zariadenie. Samotné pripojenie uskutoční prevádzkovateľ distribučnej siete až po vykonaní revízie odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie, ktorá obsahuje odbornú prehliadku a tlakovú skúšku o pripojenie.

Reklama

Novinky

Reklama