ReklamaCena plynu

Koncová cena plynu u odberateľa pozostáva z viacerých položiek. Vo faktúre za plyn, ktorú vám posiela váš dodávateľ plynu sa musia odzrkadliť všetky tieto položky. Hlavné členenie ceny plynu je na fixnú zložku a flexibilnú zložku. Fixná zložka sa môže nazývať aj cena za distribúciu plynu alebo distribučné poplatky. Fixná zložka ceny plynu v sebe zahŕňa náklady spojené s distribúciou plynu od zdroja k odberateľovi plynu a môže pre firmy obsahovať aj cenu za prekročenie povolenej dennej odchýlky, prípadne cenu za prekročenie povolenej kumulovanje odchýlky.

V súčasnosti je pomer medzi fixnou zložkou ceny zemného plynu a pohyblivou zložkou ceny 55:45. To znamená, že zemný plyn, ako komodita ktorú dostávate, stojí zhruba 45% z celkovej faktúrovanej sumy. Z toho tiež vyplýva, že je potrebné dobre preštudovať cenníky plynu, ktoré ponúkajú jednotliví dodávatelia, pretože ak je alternatívny dodávateľ plynu lacnejší od SPP a.s. napríklad o 10%, v praxi to znamená úsporu len okolo 4,5% nákladov. Odporúčame preto, aby ste provnávali reálne ceny plynu vyjadrené v EURO a rozdiel potom vynásobili spotrebou. Táto suma Vám dá reálny pohľad na úspory, ktoré môžete zmenou dodávateľa dosiahnuť.

Určovanie ceny plynu pre domácnosti

URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) musí schváliť dodávateľom cenníky plynu pre domácnosti

Vykonávanie cenovej regulácie na URSO:

  1. Cena za prepravu plynu sa bude určovať metódou porovnania s cenami v členských štátoch EÚ s aplikáciou tarifného a kapacitného systému entry – exit. Tarifa za prepravu plynu a prístup do prepravnej siete sa určuje pre samostatné kategórie, ktoré sa uplatňujú pre jednotlivé skupiny odberateľov na základe zmluvne dohodnutej maximálnej dennej kapacity prepravy plynu cez vstupné body do prepravnej siete a výstupné body z prepravnej siete.
  2. Cena za distribúciu sa určuje metódou cenového stropu (price – cap regulácia). Distribučné tarify sa určujú systémom poštovej známky (bez zohľadnenia vzdialenosti odberateľa plynu). Cenu ako poplatok za prekročenie dennej odchýlky a výšku cien plynu používaných v prípade prekročenia kumulovanej odchýlky určí úrad tak, aby viedli užívateľov distribučnej siete k správaniu, ktoré neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky plynu..
  3. Cena za distribúciu plynu pre lokálne distribučné siete sa bude určovať tak, aby pokrývala nevyhnutne vynaložené náklady na distribúciu plynu v rámci lokálnej distribučnej siete a primeranú návratnosť aktív potrebných na vykonávanie tejto činnosti.
  4. Cena za dodávku plynu sa bude určovať iba pre odberateľov, ktorí nie sú regulovaní. Tarify budú stanovené tak, aby priemerná cena vážená plánovaným objemom dodávky plynu pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu neprekročila maximálny povolený výnos.

Reklama

Novinky

Reklama